හිසකෙස් ගැලවී යනවා නම් මේ තෙල් ආලේප කරන්න ඔබේ හිසකෙස් ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්

ගොඩක් දෙනෙක් අද මුහුණ දෙන තවත් ගැටළුවක් තමයි….හිසකෙස් ගැලවී යෑම කියන්නේ ඉතින් අපි හැමදාම ඔබට මේ දේවල් ගැන දැනුවත් කරනවා අදත් අපි ඔබට කියලා දෙන්න යන්නේ හිසකෙස් ගැලවී යාම පහසුවෙන් නතර කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන ඔබත් මේ ගැන දැනුවත් වෙන්න…