මුදල් අතේ රැදෙන්නේ නැද්ද, සල්ලි එකතු කරන්න ඕනේ නම් ඔබගේ නිවසේ පිහිටීම ගැනත් පොඩ්ඩක් හිතන්න

ඈත අතීතයේ සිටම අපේ පැරැන්නන් ජෝතිශ්යට හිමිකර දුන් තැන නම ඔබගේ සියා ආච්චිගෙන් පවා ඔබට මානව වැටහෙනවා ඇත. අද කාලයේ ඒවා තරමක විශ්වාසය අඩු වුවත් සාමාන්‍ය තරමක හෝ විශ්වාසයක් තියෙන බව අපට දැකගන්න ලැබෙනවා. මුදල් අතේ රැදෙන්නේ නැද්ද, සල්ලි එකතු කරන්න ඕනේ නම් ඔබත් මේ උපදෙස් ගැන පිළිපදින්න…..