වකුගඩු නරක වේගෙන එනකොට මේ රෝග ලක්ෂණ ඔබේ සිරුරේ ඇතිවෙනවා ඔබත් අදම මේ ගැන දැනුවත් වෙන්න

අපි හැමදාම ඔබේ නිරෝගී බව රැක ගන්න අනුගමනය කරන්න ඕන දේවල් ගැන නිතර නිතර කියලා දෙනවානේ….ඉතින් අද ගොඩක් දෙනෙල් මුහුණ දෙන භයානක රෝගයක් තමයි වකුගඩු රෝගය කියන්නේ ඉතින් අද අපි ඔබට කියන්න යන්නේ වකුගඩු නරක වේගෙන එනකොට ඔබේ සිරුරෙන් මතුවෙන රෝග ලක්ෂණ ගැන ඔබත් මේ ගැන දැනගන්න පහත video එක බලන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *