ගැස්ට්‍රයිටිස්ට් සුව කරගන්න ඖෂධීය දිය බත් ඔබත් මේ විදියට ආහාරයට ගන්න පුරුදුවෙන්න

අද ගොඩක් දෙනෙකුට තිබෙන රෝගයක් තමයි මේ ගැස්ට්‍රයිටිස්ට් කියන්නේ …..ඉතින් මේ රෝගය හැදෙන්න ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි තම තමන්ගේ තිබෙන නොසැළකිලිමත් බව …මොකද ගොඩක් දෙනෙක් උදෑසන ආහාරයට නිසිපරදී ගන්නේ නෑ මේ නිසා ප්‍රධාන වශයෙන් ඔබට මේ දරුණු රෝගයට මුහුණ දෙන්න වෙනවා.ඉතින් මේ නිසා ඔබත් මේ ගැන අවධානය යොමු කරන එක ගොඩක් වැදගත්…

ඉතින් අද අපි ඔබට කියන්න යන්නේ ගැස්ට්‍රයිටිස්ට් සුව කරගන්න ඖෂධීය දිය බත් නිවැරදි ලෙස හදාගන්න විදිය ගැන …ඔබත් මේ රෝගයෙන් පිඩා විදිනවනම් මේ ඖෂධීය දිය බත් හදලා ආහාරයට ගන්න පහසුවෙන්ම ගැස්ට්‍රයිටිස්ට් රෝගය සුව කරගන්න පුළුවන් ….ඔන්බ්ත් මේ ගැන දැනගන්න පහත් video එක බලන්න….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *