මාස තුනෙන් ඇඟ බස්සන ගොරක චුර්ණය හදාගන්නේ මෙහෙමයි ඔබත් මහත කෙනෙක් නම් දැන්ම මේ ගැන දැනුවත් වෙන්න

ඔන්න මේ කියන්න යන කාරණාව ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ මහත අයට තමයි….මාස තුනෙන් ඇඟ බස්සන ගොරක චුර්ණය හදාගන්න විදිය මෙන්න. ඔබත් මේ ගැන දැනගන්න පහත video එක බලන්න….ඔබට ගොඩක් වැදගත් වෙයි …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *