එළවලු සහ පලතුරු වල තියෙන කෘමිනාශක ඉවත් කරන සරල ක්‍රමය මෙන්න

අපි ගොඩක් දෙනෙක් එළවලු සහ පලතුරු ආහාරයට ගත්තට එළවලු සහ පලතුරු වල තියෙන කෘමිනාශක ඉවත් කරන විදිය ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නෑ..ඉතින් අද අපි කියලා දෙන්න යන්නේ එළවලු සහ පලතුරු වල තියෙන කෘමිනාශක ඉවත් කරන විදිය ගැන…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *