ඔබේ නිවස තුල සිටින කූබින්,කැරපොත්තන්,මකුළුවන්,මදුරුවන් හා මකුණන් වැනි සතුන් ඉවත් කරගන්න සරලම ක්‍රමය මෙන්න

ඔබෙි නිවස තුල සිටින කරදරකාරී කෘමි සතුන් ස්වාභාවික ප්‍රථිකර්ම මගින් ඉවත් කර ගන්නා ආකාරය. වැනි සතුන් නිවස ආශ්‍රිතව වාසය කරන කරදරකාරී සත්වයින් වෙි. මෙම සතුන් නිසා නිවස , ආහාර හා ජලය අපිරිසිදු වන අතර විවිධ ලෙඩ රෝදෙ බෝකරයි.ඔබත් මේ ගැන දැනගන්න පහත video එක බලන්න…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *