දකින අය අපරාධකරුවන්ද කියලා හොයාගන්න සුපිරි තාක්ෂණයක් පොලිසියට හොරුන්ට වැඩ වරදිනවා

පොලිසියේ මූලික වගකීම වන්නේ නීතියට හා සාමය ආරක්ෂා කිරීමයි. එහිදී අපරාධ මර්ධනය හා අපරාධකරුවන්ට එරෙහිව පියවර ගැනීමද පොලිසියට පැවරෙනවා. එය වඩාත් පහසු කරමින් තමන් ඉදිරියේ දකින විශාල පිරිසක් අතරින් පවා අපරාධකරුවකු නිසි පරිදි හදුනා ගැනීමට හැකි තාක්ෂණයක් පොලිසියට හිමිව ඇති බවක් ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ?මේ එම විස්මිතා තාක්ෂණය පිළිබද අනාවරණයයි.ඔබත් මේ ගැන දැනුවත් වෙන්න පහත video එක බලන්න…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *