ඔබේ නිවසෙත් මෙන්න මේ භායනක විෂ දේවල් තියෙනවද? බලන්න තියෙනවනම් දැන්ම අයින් කරන්න ඔබේ ජීවිතේ අනතුරේ

 

අපි ගොඩක් දෙනෙක් ලෙඩ වෙන්න ලෙඩ රෝග ගැනත් අපේ නිවස ගැනත් සැළකිල්ලක් නැති නිසා..අපි අද ඔබට කියන්න යන්නේ තවත් ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක් ගැන ..ඒ තමයි ඔබේ නිවසෙත් මෙන්න මේ භායනක විෂ දේවල් තියෙනවද? බලන්න තියෙනවනම් දැන්ම අයින් කරන්න ඔබේ ජීවිතේට ලොකු අනුඅතුරක් වෙන්න පුළුවන් ඔබත් මේ ගැන දැනුවත් වෙන්න….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *